SÄÄNNÖT

1.§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Eteläpohjalaiset ry ja sen kotipaikka on Turku.

2.§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Turussa ja sen ympäristössä asuvien eteläpohjalaisten yhdyssiteenä, syventää heidän kiintymystään Etelä-Pohjanmaahan sekä edistää Etelä-Pohjanmaan historian ja nykyelämän tuntemusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa toiminta-alueellaan asuvat eteläpohjalaiset yhteistyöhön, järjestää esitelmätilaisuuksia, juhlia ja retkiä sekä pitää yllä suhteita kotimaakuntaan ja muihin eteläpohjalaisiin yhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia ja harjoittaa
julkaisutoimintaa. Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hoitamaan rahastoja ja säätiöitä.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Vuosikokous voi hallituksen esityksestä erityisten ansioiden perusteella kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä sekä erityisen ansioituneen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat vuosikokouksen vuosittain määräämän jäsenmaksun. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4.§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.§ Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6.§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi (2) valitut puheenjohtaja ja 6, 8 tai 10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0, 2 tai 4 varajäsentä.
Varsinaisista ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa ensin arvan ja sitten vuoron mukaan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8.§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9.§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-/maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, Turussa ilmestyvässä suomenkielisessä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11.§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan alkaneen vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi
 9. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärät
 10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja yksi
  varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

12.§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastolle tai muulle maakunnan kulttuuri- ja perinnetyötä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.